Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22760
GBP 32012.17
HKD 2883.44
JPY 214.68
CHF 23937.1
AUD 17518.96
CAD 17539.54
SGD 17248.51
EUR 28005.83

(Nguồn: )

Lĩnh vực Đầu tư Loại Download

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. (25-05-2016, 09:43) Image

Văn bản trung ương  

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại VN. (25-05-2016, 09:38) Image

Văn bản trung ương  

Luật Đầu tư năm 2014 (14-04-2014, 03:21)

Văn bản trung ương  

Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (30-12-2015, 12:14)

Văn bản trung ương  

Luật Doanh nghiệp năm 2014 (02-10-2015, 02:46)

Văn bản trung ương  

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (02-10-2015, 02:41)

Văn bản trung ương  

Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về KCN, KCX, KKT (14-04-2014, 03:31)

Văn bản trung ương  

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất (14-04-2014, 03:30)

Văn bản trung ương  

Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 01/10/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp (14-04-2014, 03:29)

Văn bản trung ương  
Lĩnh vực Doanh nghiệp Loại Download

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (25-05-2016, 09:43) Image

Văn bản trung ương  

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. (25-05-2016, 09:40) Image

Văn bản trung ương  

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ. (25-05-2016, 09:32) Image

Văn bản trung ương  

Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư (29-12-2015, 11:18)

Văn bản trung ương  

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (29-12-2015, 11:24)

Văn bản trung ương  

Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghi định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 (29-12-2015, 11:29)

Văn bản trung ương  

Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về quy định nhãn hàng hóa (29-12-2015, 11:33)

Văn bản trung ương  

Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 quy định mức giới hạn và kiểm tra hàm lượng formaldehyl và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (29-12-2015, 11:02)

Văn bản trung ương  

Thông tư 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công thương sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mai hàng hóa ASEAN (30-12-2015, 12:09)

Văn bản trung ương  

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công thương quy định quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mai ASEAN (30-12-2015, 12:06)

Văn bản trung ương  

Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý tài chính đối với hợp tác xã (30-12-2015, 12:04)

Văn bản trung ương  

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP (30-12-2015, 12:01)

Văn bản trung ương  

Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghi định 45/2012/NĐ-CP (29-12-2015, 11:58)

Văn bản trung ương  

Quyết định 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 (29-12-2015, 11:56)

Văn bản trung ương  

Quyết định 9028/QĐ-BCT ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp đến 2020, tầm nhìn 2030 (29-12-2015, 11:54)

Văn bản trung ương  

Quyết định 6602/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập (29-12-2015, 11:21)

Văn bản địa phương  

Thông tư 16/2015/TT-NHNN ngày 16/10/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 (29-12-2015, 11:14)

Văn bản trung ương  

Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014 (29-12-2015, 11:12)

Văn bản trung ương  

Thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng (29-12-2015, 11:07)

Văn bản trung ương  

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (14-04-2014, 03:55)

Văn bản trung ương  

Thông tư 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi. (14-04-2014, 04:11)

Văn bản trung ương  

Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công thương về việc quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi. (14-04-2014, 04:08)

Văn bản trung ương  

Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. (14-04-2014, 04:00)

Văn bản trung ương  

Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ (14-04-2014, 03:58)

Văn bản trung ương  

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. (14-04-2014, 03:56)

Văn bản trung ương  

Luật Thương mại năm 2005. (14-04-2014, 03:51)

Văn bản trung ương  

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 (14-04-2014, 03:43)

Văn bản trung ương  
Lĩnh vực Lao động Loại Download

Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 v/v Ban hành quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (26-06-2013, 10:53)

Văn bản địa phương  

Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 (26-06-2013, 10:53)

Văn bản trung ương  

Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm (25-03-2014, 02:37)

Văn bản trung ương  

Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (25-03-2014, 02:35)

Văn bản trung ương  

Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương (25-03-2014, 02:39)

Văn bản trung ương  

Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động (25-03-2014, 02:41)

Văn bản trung ương  

Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (25-03-2014, 02:42)

Văn bản trung ương  

Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động (25-03-2014, 02:45)

Văn bản trung ương  

Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 (20-03-2014, 10:44)

Văn bản trung ương  

Luật Lao động (17-03-2014, 10:05)

Văn bản trung ương  
Lĩnh vực Quy hoạch - Xây dựng Loại Download

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng (04-04-2017, 10:07) Image

Văn bản trung ương  

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công (04-04-2017, 10:25)

Văn bản trung ương  

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/6/2014 (04-04-2017, 10:33) Image

Văn bản trung ương  

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (04-04-2017, 10:08)

Văn bản trung ương  

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (04-04-2017, 10:13)

Văn bản trung ương  

NĐ số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (04-04-2017, 10:03) Image

Văn bản trung ương  

Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 về quy định quản lý Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (14-04-2014, 04:22)

Văn bản địa phương  

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. (14-04-2014, 04:21)

Văn bản trung ương  

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất (14-04-2014, 04:19)

Văn bản trung ương  
Lĩnh vực Môi trường Loại Download

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường (14-04-2014, 04:45) Image

Văn bản trung ương  

Luật Bảo vệ môi trường 2014 (25-05-2016, 10:07) Image

Văn bản trung ương  

Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường KKT, KCX, KCN. (25-05-2016, 09:41) Image

Văn bản trung ương  

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường (25-05-2016, 09:26) Image

Văn bản trung ương  

Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (14-04-2014, 04:46)

Văn bản địa phương  

Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định Báo cáo đánh giá tác động Môi trường. (14-04-2014, 04:44)

Văn bản trung ương  

Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam k (14-04-2014, 04:41)

Văn bản trung ương  

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. (14-04-2014, 04:36)

Văn bản trung ương  
Lĩnh vực Chuyên ngành KCN, KCX Loại Download

Nghị định 29/2008. (11-04-2014, 09:01)

Văn bản trung ương  
Lĩnh vực khác Loại Download

Quyết định 9138/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 (25-02-2016, 03:16)

Văn bản địa phương  

Thông tư 23/2012TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an (25-02-2016, 03:20)

Văn bản trung ương  

Thông tư liên tịch 43/2015/BNNPTNT-BKHDT (03-02-2016, 03:25)

Văn bản trung ương  

Nghị quyết 63/NQ-CP (16-09-2014, 03:14)

Văn bản trung ương  
chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien