Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Danh mục dịch vụ công trực tuyến tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

Ngày đăng: 04/07/2017

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

VÀ CHẾ XUẤT ĐÀ NẴNG

Số: 950/TB-BQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Danh mục dịch vụ công trực tuyến tại Ban Quản lý

các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư trong việc thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (Ban Quản lý) thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý, như sau:

1. Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT

TÊN DỊCH VỤ

LĨNH VỰC

MỨC TRỰC

 TUYẾN

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp dự án có quy mô vốn dưới 5.000 tỷ đồng và không thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại KCN, phù hợp với quy hoạch KCN được cấp có thẩm quyền phê duyệt)        

Đầu tư

Mức độ 3

2

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp dự án có quy mô vốn dưới 5.000 tỷ đồng và không thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện tại KCN, phù hợp với quy hoạch KCN được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

Đầu tư

Mức độ 3

3

Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài

Lao động

Mức độ 4

2. Địa chỉ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

- Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng (http://egov.danang.gov.vn);

- Trang thông tin điện tử chuyên ngành Ban Quản lý (http://iza.danang.gov.vn – Mục thủ tục hành chính);

- Tổng đài thông tin dịch vụ công thành phố Đà Nẵng (Số điện thoại: 0236.3881888).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ vui lòng liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Ban Quản lý (Số điện thoại: 0236.3881888-430) hoặc Tổng đài thông tin dịch vụ công thành phố Đà Nẵng (Số điện thoại: 0236.3881888) để được hướng dẫn.

Ban Quản lý trân trọng thông báo để nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo ban (b/c);

- BBT Website (đăng web);

- Lưu: VT, VP.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

ĐÃ KÝ

 

Lê Hoàng Đức

Đính kèm thông báo số 950/TB-BQL ngày 03/7/2017 của Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng

 

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien